Witamy na stronie internetowej Szkoły Nauki Pływania Aqua Bąbelek w Pile. Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą zajęć dla dzieci od 3-go roku życia.

Regulamin

 1. Zajęcia w wodze, grupowe organizowane są przez Szkołę Pływania Aqua Bąbelek s.c., z siedzibą przy ul. Szybowników 4/1, 64-920 Piła, zwaną w dalszej części Organizatorem.
 2. Zajęcia odbywają się w Centrum Rekreacji AQUA-PIL Sp. z o.o., ul. Artura Grottgera 4, 64-920 Piła, w hali basenowej.
 3. Warunkiem uczestnictwa w zajęciach Szkoły Pływania Aqua Bąbelek jest podpisanie umowy oraz dokonanie wpłaty zgodnej z podpisaną umową.
 4. Uczestników zajęć obowiązuje przestrzeganie regulaminu uczestnictwa w zajęciach nauki pływania organizowanych przez Szkołę Pływania Aqua Bąbelek s.c. oraz pozostałych regulaminów Centrum Rekreacji AQUA-PIL Sp. z o.o. w Pile, dotyczących pływalni.
 5. Odpowiedzialność za Uczestnika zajęć przed rozpoczęciem oraz po zakończeniu wyznaczonych zajęć na terenie obiektu, gdzie organizowane są zajęcia przez Organizatora ponoszą rodzice, prawni opiekunowie, opiekunowie.
 6. Uczestnik podczas zajęć w zależności od grupy wiekowej oraz zaawansowania grupy w wodzie znajduje się z rodzicem lub opiekunem prawnym.
 7. Zajęcia w zależności od grupy i zaawansowanie uczestników odbywają się na basenie rekreacyjnym lub basenie sportowym.
 8. Uczestnik musi posiadać podpisane oświadczenie rodziców/opiekunów prawnych o braku przeciwwskazań do zajęć w wodzie i nauki pływania lub zaświadczenie od lekarza pediatry jako załącznik do umowy.
 9. Wejście do przebieralni przed zajęciami jest możliwe 10 minut przed rozpoczęciem zajęć, opuszczenie przebieralni po zajęciach najpóźniej 20 minut od zakończenia zajęć.
 10. W przypadku zaistnienia potrzeby wejścia rodziców/opiekunów na teren przebieralni w celu pomocy dzieciom:
  1. rodzic/opiekun pobiera z recepcji pływalni transponder z bezpłatnym czasem 30 min – przekroczenie czasu skutkuje obowiązkiem uiszczenia dopłaty w wysokości 0,25 zł/min/os.
  2. przy odbiorze dziecka wejście na teren przebieralni identycznie jak schemat pkt.a
 11. Po zakończonych zajęciach Uczestnik jest zobowiązany do bezzwłocznego opuszczenia hali basenowej i udania się do przebieralni.
 12. W przypadku chęci pozostania w hali basenowej po zakończonych zajęciach, Uczestnik wraz z opiekunem są zobowiązani posiadać aktualnie wykupiony bilet wstępu uprawniający do korzystania z atrakcji wodnych w hali pływalni, który należy wykupić bezpośrednio po zakończonych zajęciach, w kasie pływalni przed korzystaniem z atrakcji basenowych, w przypadku braku takiego biletu zostaną obciążeni kosztami zgodnie z obowiązującym cennikiem pływalni.
 13. Poza wyznaczonymi zajęciami przez Organizatora, Uczestnik oraz opiekun Uczestnika bez wykupionego biletu uprawniającego do korzystania z atrakcji wodnych,  nie mają prawa przebywać w hali basenu.
 14. Dzieci do lat 3 pływają w specjalnych pieluchach przeznaczonych do pływania.
 15. Przed wejściem do wody należy umyć się pod natryskiem.
 16. Przed rozpoczęciem zajęć dziecko i rodzic czekają w wyznaczonym miejscu przez instruktorów.
 17. Czas trwania zajęć w wodzie wynosi 30 minut, 45 minut lub 50 minut w zależności od grupy wiekowej oraz zaawansowania grupy.
 18. Zajęcia mają charakter zorganizowany, ćwiczący wykonują polecenia tematyczne podane przez instruktora.
 19. Uczestnik nie może wchodzić do wody podczas nieobecności instruktora. Zachowanie uczestnika nie może stwarzać zagrożenia dla niego i innych uczestników.
 20. Instruktor odpowiada za Uczestnika od momentu rozpoczęcia zajęć/sprawdzenia obecności/ do momentu zbiórki kończącej zajęcia, zgodnie z ustalonym harmonogramem zajęć Organizatora.
 21. Uczestnik, który swoim niewłaściwym zachowaniem lub nieprzestrzeganiem regulaminów utrudnia prowadzenie zajęć może zostać z nich wyproszony, o czym bezzwłocznie zostanie poinformowany rodzic/opiekun prawny/opiekun.
 22. Cena karnetu obejmuje wyłącznie czas potrzebny na przebranie przed zajęciami, czas trwania zajęć i czas potrzebny na przebranie po zajęciach,  w każdym innym przypadku korzystanie z hali basenowej wymaga wykupienia biletu upoważniającego do korzystania z pływalni.
 23. Dla rodzeństw uczęszczających na zajęcia przewidziana jest zniżka: dla drugiego dziecka „30zł” od ceny całkowitej kursu i każde kolejne dziecko „30zł” od ceny całkowitej kursu.
 24. Uczestnik ma prawo do rezygnacji z zajęć zgodnie z zapisami obowiązującej umowy zawartej między Organizatorem a Przedstawicielem Uczestnika.
 25. Rezygnację należy złożyć w formie pisemnej w siedzibie Szkoły Pływania Aqua Bąbelek s.c. lub listem poleconym wysłać na adres Organizatora.
 26. W czasie ważności karnetu, w przypadku nieobecności istnieje możliwość odrobienia do 2 zajęć z inną grupą po wcześniejszym ustaleniu z instruktorem.
 27. Dopuszcza się robienie zdjęć własnemu dziecku podczas zajęć nauki pływania organizowanej przez Szkołę Pływania Aqua Bąbelek, po wcześniejszym uzgodnieniu z ratownikiem oraz instruktorem prowadzącym zajęcia.
 28. Organizator zastrzega sobie prawo do odwoływania zajęć w tym, z przyczyn niezależnych od organizatora.
 29. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany godziny zajęć, w sytuacjach, gdy liczba uczestników zmniejszy się. Następstwem tego będzie łączenie grup realizujących dalszy program zajęć. Również dopuszczalna jest zmiana godzin zajęć z przyczyn niezależnych od organizatora.
 30. Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany instruktora prowadzącego zajęcia wynikającej z sytuacji losowej np. choroba, kontuzja.
 31. Szkoła Pływania Aqua Bąbelek nie ponosi odpowiedzialności za przedmioty wartościowe pozostawiane w szatniach oraz na pływalni.
 32. Przed przystąpieniem do kursu wszyscy przedstawiciele Uczestnika zajęć podpisują oświadczenia, że zapoznali się i akceptują regulaminy obiektu Centrum Rekreacji AQUA-PIL sp. z o.o. w Pile oraz Szkoły Pływania Aqua Bąbelek oraz że stan zdrowia dziecka i opiekuna biorącego udział w zajęciach  jest dobry i brak jest przeciwwskazań do uczestniczenia w kursie pływania organizowanym przez Szkołę Pływania Aqua Bąbelek.
 33. W przypadku niespełnienia wymogów regulaminu Szkoły Pływania Aqua Bąbelek oraz regulaminów obiektu Centrum Rekreacji AQUA-PIL sp. z o.o. w Pile, organizator może odmówić przyjęcia na zajęcia.
 34. Podpisanie umowy i dokonanie wpłaty jest równoznaczne z akceptacją ww. regulaminów. W przypadku niespełnienia wymogów regulaminów organizator ma prawo odmówić przyjęcia na zajęcia.